İŞTE TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN 5 TEMEL SORUNU…

İŞTE TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN 5 TEMEL SORUNU…

Sektörle ilgili sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclis Başkanı Çetin Nuhoğlu anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda 60 farklı sektörün temsilcisi kendi sektörleri ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini hükümet ile paylaştı. Şura’da Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi de sektörlerinde yaşanan 5 önemli sorunu ve bu 5 önemli soruna yönelik çözüm önerilerini anlattılar. İşte ulaştırma ve lojistik sektöründe yaşanan 5 önemli sorun ve bu sorunların çözümüne yönelik 5 çözüm önerisi…

SORUN 1: Yoğun kara gümrükleri, sınır ve iç tren gar gümrüklerindeki uygulamalar

AÇIKLAMA: Bahse konu gümrüklerin 7/24 esasına göre çalışmaması, fazla mesai, yolluk ücretinin hizmet alandan tahsili, sınır garlarında komşu ülkelerle ortak ve tek gümrük kontrolü oluşturulmamış olması maliyetleri önemli ölçüde artırmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 35., 220. ve 221. maddeleri, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş/çıkış ile iç gümrük idarelerindeki her türlü gümrük işlemlerinin 7/24 esasına göre, fazla mesai ve yollukları ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca karşılanıp hizmet alana rücu edilmeyecek şekilde düzenlenmeli, Sınır garlarındaki gümrük işlemlerinin mübadele/değişim garında, komşu ülkelerdeki gümrük işlemlerini de kapsayacak şekilde, ortak ve tek noktadan yapılması sağlanmalıdır.

SORUN 2: 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun rekabete aykırı hükümler içermesi

AÇIKLAMA:  Anılan Kanun ile 30 senedir serbest piyasa koşullarında çalışan bir piyasada, posta tekeli oluşturulmakta, evrensel hizmet yükümlülüğü tekel imtiyazı ile birlikte PTT’ye verilmektedir. Ayrıca hizmet sağlayıcılarından karşılanmak üzere Bakanlar Kurulunun iki katına kadar artırmaya yetkili olduğu yüzde 2 fon kesintisi mevcuttur. Diğer yandan firmalara, net satışlarının yüzde 3’ü gibi astronomik düzeyde para cezası kesilebilecek ve bu cezalar, firmaları kapanma noktasına getirebilecektir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Posta hizmetlerinde tekel sınırlaması kaldırılarak rekabet ortamı sağlanmalı, Evrensel hizmet yükümlülüğü ihale ile belirlenmeli, rekabete aykırı olan tekel hakkı ile fon kesintisi hakkı bir işletmeye verilmemeli, yüzde 2 olan Evrensel Hizmet Fonu kesintisi yarıya indirilerek yüzde 1 olarak uygulanmalı, Firmaların net satışlarının yüzde 3’üne endekslenen cezaların miktarı makul seviyeye indirilmeli ve maktu olarak belirlenmelidir.

SORUN 3: Gümrük Mevzuatı değişiklikleri nedeniyle karşılaşılan sorunlar

AÇIKLAMA: • 02/12/2014 tarihli Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Türkiye Gümrük Bölgesine denizyoluyla getirilen dolu konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmemesi; özellikle İstanbul Ambarlı Liman Bölgesi içinde kalan terminallerde sıkışıklıklar, beklemeler yaşanmasına, ihracat tesliminde gecikmelere ve ek ardiye maliyetlerine neden olmaktadır. • 02/12/2014 tarihinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nde yapılan değişiklerle, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşarvirleri (YGM)’lerin yaptığı işlerin büyük kısmı iptal edilerek gümrük memurlarına devredilmiştir. Değişiklikle, antrepo açılış ve kapanışları gümrük memuru tarafından yapılmakta ancak yetersiz memur sayısı sebebiyle işlemler gecikmektedir. Ayrıca, YGM ve gümrük memurlarının giderlerini karşılayan antrepo işletmecilerinin maliyetleri artmıştır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Konteynerlerin, iskele bağlantısı olmayan geçici depolara alınmasına, şarta bağlanmadan izin verilmeli, YGM sisteminin değişiklik öncesi yetkilerle devam etmesi sağlanmalıdır.

SORUN 4: Profesyonel TIR şoförlerinin, “Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi Diyaloğu” kapsamında öncelikli muafiyet kategorisine alınmamış olması

AÇIKLAMA: Türkiye’de kayıtlı profesyonel TIR şoförlerinin ve çalıştıkları firmaların, Türkiye-AB vize serbestisi kapsamına alınmamış olması, şoförlerin, Schengen Bölgesi ülkelerinde vize işlemlerinde sıkıntılara ve taşıma yaptıkları bu ülkelerde olması gerekenden fazla zaman geçirmesine neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye-AB Gümrük Birliğinin işleyişi ve ticaretinin gelişimi açısından ciddi engel teşkil etmekte ve ek maliyete sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TIR şoförlerine yönelik uygulanan kısa süreli Schengen vizelerinde, kalış süresi kısıtlamasının kaldırılması sağlanmalı, • AB tarafından kabul gören “güvenilirlik ve izlenebilirlik” kriterlerini karşılayan şoförlerin listesinin, AB Komisyonu’nun Schengen Bölgesi Vize Sistemi’nin yönetiminden sorumlu üst düzey yetkililerine, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından, Türkiye-AB Vize Diyaloğu II. Gözden Geçirme Toplantısı kapsamında sunulmalıdır.

SORUN 5: 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında hedeflenen “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm” programı kapsamındaki bazı eylemlerin henüz başlatılmamış olması

AÇIKLAMA: 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında uygulamaya konan “Taşımacılıktan Lojistiğe Dö- nüşüm Programı” ile lojistik devlet politikalarına dahil olmuş ancak hedeflenen eylemlere ilişkin çalışmalara başlanmamıştır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Plan kapsamında hedeflenen sektörel dönüşüm süreci başlatılmalı, Sektöre ilişkin tüm politikaların ve kurumların eşgüdümü sağlanmalı, Lojistik Koordinasyon Kurulu ivedilikle kurulmalı, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’nın tamamlanması beklenmeden, sektördeki mevcut istatistikleri derleyecek ve paylaşıma açacak olan Lojistik İstatistik Portalı oluşturulmalıdır.

Etiketler :