“KOMŞU ÜLKELERLE ORTAK ve TEK GÜMRÜK KONTROLÜ OLUŞTURULMALI!”

“KOMŞU ÜLKELERLE ORTAK ve TEK GÜMRÜK KONTROLÜ OLUŞTURULMALI!”

Geçtiğimiz yıl 3

Geçtiğimiz yıl 3.3 milyar dolar ihracat, 2.5 milyar dolar ithalat yapan ulaştırma ve lojistik sektörünün önündeki 5 önemli sorunun başında, “Yoğun kara gümrükleri, sınır ve iç tren garlarındaki gümrüklerindeki uygulamalar” geliyor. Ulaştırma ve lojistik sektörünü; Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesinde 5, En Büyük 500 Şirketi listesinde 12, En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesinde ise 2 şirket, temsil ediyor. Ulaştırma ve lojistik sektörü 2013 yılında; 3.3 milyar dolar ihracat, 2.5 milyar dolar ithalat yaptı. Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden 4.3’ü ulaştırma ve lojistik sektöründe çalışıyor. Ulaştırma ve lojistik sektöründe istihdam edilen her 100 kişiden 8’i mühendis olarak çalışıyor. Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan 2.6’sı ulaştırma ve lojistik sektöründe faaliyet gösteriyor.Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi öncesi karlarının yüzde 1.4’ünü ulaştırma ve lojistik sektörü yapıyor. Ödenen her 1000 TL’lik Kurumlar Vergisi’nin 22 TL’sini, Gelir Vergisi’nin 34 TL’sini ulaştırma ve lojistik sektörü ödüyor. İşte TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi’nin hazırladığı rapora göre sektörün 5 önemli sorunu ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri…ORTAK GÜMRÜK KAPISI1.SORUN: Yoğun kara gümrükleri, sınır ve iç tren garlarındaki gümrüklerindeki uygulamalar.Bahse konu gümrüklerin 7/24 esasına göre çalışmaması, fazla mesai, yolluk ücretinin hizmet alandan tahsili, sınır garlarında komşu ülkelerle ortak ve tek gümrük kontrolü oluşturulmamış olması maliyetleri önemli ölçüde artırıyor.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 35., 220. ve 221. maddeleri, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş/çıkış ile iç gümrük idarelerindeki her türlü gümrük işlemlerinin 7/24 esasına göre, fazla mesai ve yollukları ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca karşılanıp hizmet alana rücu edilmeyecek şekilde düzenlenmeli. Sınır garlarındaki gümrük işlemlerinin mübadele/değişim garında, komşu ülkelerdeki gümrük işlemlerini de kapsayacak şekilde, ortak ve tek noktadan yapılması sağlanmalı.POSTA KANUNU REKABETE AYKIRI HÜKÜMLER İÇERİYOR 2.SORUN: 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun rekabete aykırı hükümler içermesi. Anılan Kanun ile 30 yıldır serbest piyasa koşullarında çalışan bir piyasada, posta tekeli oluşturulmakta, evrensel hizmet yükümlülüğü tekel imtiyazı ile birlikte PTT’ye veriliyor. Ayrıca hizmet sağlayıcılarından karşılanmak üzere Bakanlar Kurulu’nun iki katına kadar artırmaya yetkili olduğu yüzde 2 fon kesintisi mevcut. Diğer yandan firmalara, net satışlarının yüzde 3’ü gibi astronomik düzeyde para cezası kesilebilecek ve bu cezalar, firmaları kapanma noktasına getirebilecek.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Piyasadaki mevcut serbest rekabet ortamının sürdürülmesi sağlanmalı,• Evrensel hizmet yükümlülüğü ihale ile belirlenmeli, rekabete aykırı olan tekel hakkı ile fon kesintisi hakkı bir işletmeye verilmemeli,• Firmaların net satışlarının yüzde 3’üne endekslenen cezaların miktarı makul seviyeye indirilmeli.TRANSİT GEÇİŞ 3.SORUN: Transit geçişlerdeki engeller.Dış ticaretimiz, GATT Anlaşması’nda yer alan transit serbestisi ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği ilkelerini ihlal eden ülkeler nedeniyle rekabet gücünü yitiriyor. ÇÖZÜM ÖNERİSİ: 159 DTÖ üyesince kabul edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın 11. Maddesinde yer alan transit serbestisi ile ilgili hükümlerin eksiksiz ve çekincesiz şekilde uygulanması için girişimde bulunulmalı.• Türkiye, DTÖ bünyesindeki “Anlaşmazlıkların Halli” mekanizmasını kullanarak kural ihlalinde bulunan ülkeler aleyhine bir panel süreci başlatmalı.• 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın ulaştırma hizmetlerini de kapsayacak şekilde ilerletilmesi sağlanmalı.• AB ile Türkiye arasında kapsamlı bir Ulaşım Anlaşması’nın imzalanması sağlanmalı.LOJİSTİK KÖYLER VE MEVZUAT 4.SORUN: Lojistik köyler için gerekli mevzuat eksikliği. Lojistiğe bağlı mükerrerliklerin önlenmesi, verimlilik artışının sağlanabilmesi, nakliye, depolama gibi lojistik maliyetlerinin önemli oranda düşürülmesi ve modlar arası entegrasyonun sağlanabilmesi için lojistik köylerin kurulmasına ihtiyaç bulunuyor. Ancak lojistik köylere yönelik bir mevzuatın olmaması mevcut projeler arasında koordinasyonun olmamasına ve kaynakların verimli kullanılmamasına neden oluyor.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Lojistik Master Planı’nın hazırlanması için, 10. Kalkınma Planı’nda öngörüldüğü şekilde Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonu ile ilgili bakanlıklar arasında etkin bir iş bölümü tesis edilmeli.• Gerçekleştirilecek Lojistik Master Planı, sektörel ve bölgesel bazda üretim ve ticaret potansiyelini de ortaya koyacak şekilde, kapsamlı bir analiz içermeli,• Lojistik köyler için hazırlanacak mevzuat Master Planı’nı temel almalı ve İspanya örneğindeki gibi geri dönüşü olmayan verimsiz yatırımlar önlenmeli.LOJİSTİK PERFORMANSIN ARTIRILMASI ULUSAL STRATEJİ OLMALI5.SORUN: Dış ticaretin lojistiğinin planlanmasında tedarik zinciri yaklaşımının henüz benimsenmemiş olması.Günümüzde mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkalar (tedarik zinciri) küresel ölçekte gerçekleşiyor.  Dolayısıyla ülkeler aynı tedarik zinciri içinde birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı veya hızlandırıcısı oldu. Bir ürünün nihai fiyatı içinde lojistik maliyetleri payının yüzde 20’ye kadar ulaşması nedeniyle artık lojistik hizmetler küresel tedarik zincirinin yan değil, ana fonksiyonlarından biri haline geldi.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Lojistik performansımızın artırılmasına yönelik tedbirler, tüm ulusal stratejilerimizin ana unsuru olmalı,• Farklı kurumlar arasında eşgüdüm sağlanarak, sektörel stratejilerdeki çok başlılık önlenmeli,• İl ve sektör bazında lojistik sektörünün rekabet gücü analizleri yapılarak ilgili ulusal/uluslararası tedarik zincirlerinin bütünsel rekabet gücünü arttıracak stratejiler, kamu-özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkin işbirliğiyle hayata geçirilmeli.

Etiketler :