İKV'den geçiş belgesi kaçıklaması

İKV'den geçiş belgesi kaçıklaması

Bu durumda konunun  acilen  Gümrük Birliği Ortak Komitesi ve Ortaklık Konseyi’nde ele alınması gerekir

Bu durumda konunun  acilen  Gümrük Birliği Ortak Komitesi ve Ortaklık Konseyi’nde ele alınması gerekir. Ancak özellikle nakliye kotaları sorunu bugüne kadar defalarca Türkiye tarafından gündeme getirilmiş, fakat sonuç alınamamıştır. Başvurulabilecek bir hukuki yol, bu tür korumacı ve gümrük vergisine eş etkili tedbir uygulayan ülkelere karşı bu uygulamadan zarar gören şirketlerin tazminat davası açması olabilir. İktisadi Kalkıma Vakfı (İKV) Bulgaristan ile yaşanan transit geçiş belgesi krizi ile ilgili açıklama yaptı. “Bulgaristan’ın Transit Geçişi Engellemesi Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) Aykırıdır” başlıklı açıklamada İKV, Türk nakliyecilerine tam destek verdi. İşte İKV’nin o açıklaması: “Bulgaristan Türk nakliye araçlarının transit geçişlerini haksız ve hukuksuz olarak engelleme girişimlerine devam ediyor. Daha önce Bulgar makamları 7 Ekim 2013 tarihinde Türk araçlarının tümünü Kapıkule’den Bulgaristan’a giriş noktasında keyfi kontrollere tabi tutmuş ve tüm araçlara gerçek dışı ve haksız farklı gerekçelerle bin 500 ile 2 bin euro arasında ceza uyguladı. Bu cezayı vermemek için Bulgaristan topraklarına giremeyen araçlar yüzünden oluşan araç yoğunluğu sebebiyle giriş de yapılamamış ve kilometrelerce uzunlukta TIR kuyrukları oluşmuştu.Bulgaristan bu kez iki ülke Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanarak taahhüt altına alınan 2014 yılı ilk altı ayı için 125 bin adet transit geçiş belgesinden sadece 5 bin adet belgeyi Türk tarafına teslim etmiş ve kalan geçiş belgelerinin verilmesini Türkiye-Bulgaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu  toplantısı yapılması şartına bağladı. Bu şekildeki geciktirmelerle Bulgar nakliyeciler lehine, Türk nakliyeciler aleyhine haksız rekabet de yaratıyor. Zira bu sayede Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) verilerine göre de Türkiye’den Bulgaristan’a gerçekleşen 60 bin ihraç seferinden 50 bini Bulgar araçlarınca taşınmakta, sadece yüzde 20’si, yani 10 bin seferi taşınan yükün sahibi olan ülkemiz nakliyecilerince taşınabiliyor.GÜMRÜK BİRLİĞİ İLKELERİNE AYKIRITürkiye’den tüm Avrupa’ya yönelik ulaşım ve ihracat için büyük bir engel oluşturan bu durum uluslararası hukuka açıkça aykırıdır. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük birliği iki taraf arasında sanayi mallarına uygulanan tüm vergi, miktar kısıtlaması ve eş etkili her türlü önlemi yasaklandı. Oysa Türk taşımacısına uygulanan ve giderek boyutları artan bu tür uygulamalar ticareti engelleyici eş etkili önlem oluşturmaktadır. Gümrük Birliği’nin  ilkelerine kesinlikle aykırıdır.Bilindiği üzere gümrük birliği öncelikle taraflar arasında malların serbest dolaşımını kapsar ve bunun gerçekleşmesi için sadece her türlü vergi ve miktar kısıtlamalarının ve bunlara eş etkili tedbirlerin kaldırılmasını değil aynı zamanda malların gümrük birliğine taraf olan devletlerin topraklarından transit geçişini de içerir (Esasen transit geçişin engellenmesi miktar kısıtlaması veya buna eş etkili tedbir olarak da değerlendirilmektedir).AB Adalet Divanı  da birçok kararında  bu hususu teyit etmiştir. Divan’a göre: “Gümrük Birliği malların serbest dolaşımını zorunlu kılar. Söz konusu özgürlük bir üye ülkenin transit malların dolaşımını engellemesi veya buna müdahalesi durumunda tam olarak gerçekleşmiş olmaz. Bu kapsamda gümrük birliğinin bir sonucu olarak transit geçiş serbestisi genel bir prensip olarak kabul edilmelidir.” (Case C-115/02, Rioglass and Transmear, parag. 18).Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğini düzenleyen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın (OKK) bu Kararın AB Adalet Divanı kararları çerçevesinde yorumlanacağını öngören 66. Maddesi karşısında, Divan’ın bu içtihadının Türkiye-AB gümrük birliği için de geçerli olacağı açıktır.DTÖ’YE KURALLARINA AYKIRIÖte yandan bu olayda yaşanan ulaşımı engelleyici önlemler ve transit geçiş kotaları sadece gümrük birliği kurallarına değil, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da aykırıdır. GATT Anlaşması’nın 5. Maddesi DTÖ üyesi ülkelerin transit mal geçişlerini serbestleştirmelerini ve birbirlerine karşı sınırlama getirmemelerini öngörmektedir. AB ve üye ülkeleri ile Türkiye de DTÖ’ye taraf olduklarına göre, bu ülkeler arasında transit geçişlere getirilen sınırlamaların da GATT’a aykırı olduğu tabiidir. Ayrıca 3-6 Aralık 2013 tarihlerinde Bali’de gerçekleşen DTÖ Bakanlar Konferansında, Bulgaristan’ın da dahil olduğu 159 ülke bir kez daha GATT’ın 5. Maddesini vurgulayarak şu kararı almıştır: ‘Hiçbir üye ülke üzerinden transit geçişi engelleyemez, bu geçişlere izin verme hakkını caydırıcılık olarak da kullanamaz.’Bu durumda konunun  acilen  Gümrük Birliği Ortak Komitesi ve Ortaklık Konseyi’nde ele alınması gerekir. Ancak özellikle nakliye kotaları sorunu bugüne kadar defalarca Türkiye tarafından gündeme getirilmiş, fakat sonuç alınamamıştır. Başvurulabilecek bir hukuki yol, bu tür korumacı ve gümrük vergisine eş etkili tedbir uygulayan ülkelere karşı bu uygulamadan zarar gören şirketlerin tazminat davası açması olabilir. Bu dava ilgili üye devletin yetkili makamına (İdare, Bakanlık vs) karşı uygulamanın Türkiye-AB ortaklık anlaşmalarına ve 1/95 sayılı OKK’ye aykırılığı nedeniyle açılmalıdır. Ancak Bulgar yargı sistemi konusunda bizzat Komisyon tarafından yapılan eleştiriler dikkate alındığında, dava açmanın soruna çözüm getirmesi güç görünmektedir. Bu durumda davanın Avrupa Adalet Divanı’na yönlendirilmesini sağlayabilmek için, Üye Devlet Mahkemesinden  bu anlaşmalardaki ilgili maddelerinin yorumlanması için Avrupa Adalet Divanı’na ön-karar için başvuruda bulunması da istenmelidir.Söz konusu uygulamalar, GATT Anlaşması’nın 5. maddesine de aykırı olduğundan Türkiye konuyla ilgili olarak DTÖ’ye şikayette bulunarak ihtilafların çözümü mekanizması harekete geçirmelidir. AB hukukunun koruyucusu konumunda olan Avrupa Komisyonu’nu da bu konuda gerekli takibatı yaparak Bulgaristan’ı uyarmaya ve gümrük birliğine aykırı bu tür uygulamaların kaldırılması için ön ayak olmaya davet ediyoruz.”

Etiketler :